שולחן ערוך חושן משפט שעד א


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

הגוזל שדה ומכרה או נתנה לאחר שאין מעשיו כלום כמו שנתבאר אם אחר כך קנאה הגזלן מהנגזל נתקימה ביד הלוקח מהגזלן או ביד המקבל המתנה ממנו שמפני זה טרח הגזלן לקנותה כדי לעמוד בנאמנותו לפיכך אם לא קנאה עד שתבע הלוקח את הגזלן כגון שמכר לו השדה שאינה שלו ונתחייב לשלם והתחיל ב"ד להכריז על נכסי הגזלן כדי להגבות מהם ללוקח ואח"כ קנאה הגזלן מהנגזל לא נתקיימה ביד הלוקח ויכול הגזלן עצמו או יורשיו לתת לו מעותיו ולהוציאה מידו:

מפרשים

 

סמ"ע - מאירת עיניים

שאין מעשיו כו':    פי' שהנגזל יכול להוציאה מידו בלא דמים כמו שנתבאר בסי' שע"א ובסימנים שאחריו:

נתקיימה ביד הלוקח כו':    ז"ל הטור ולא אמרי' שקנה הגזלן כחו של נגזל וכמו שהנגזל יכול להוציאה מיד הלוקח כך יוציאנו גם הגזלן מידו ויתן לו מעותיו אלא אמרינן שמפני זה טרח כו' וכמ"ש המחבר:

לפיכך אם לא קנאה כו':    דבכה"ג הרי ראינו דלא בעי למיקם בהימנותיה מדלא טרח לזביני או לשלם קודם שתבעו:
 

באר היטב

(א) נתקיימה:    ז"ל הטור ולא אמרינן שקנה הגזלן כחו של נגזל וכמו שהנגזל יכול להוציאה מיד הלוקח כך יוציאנה גם הגזלן מידו ויתן לו מעותיו אלא אמרינן שמפני זה טרח כו'. סמ"ע.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש