שולחן ערוך חושן משפט שעב ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

גזל שדה והשביחה והנגזל בא לטורפה שמין לו וידו על התחתונה אם השבח יתר על ההוצאה נוטל ההוצאות בלבד מהנגזל ואם ההוצאה יתירה על השבח אין לו מההוצאות אלא שיעור השבח:

מפרשים

 

ש"ך - שפתי כהן

(א) ואם עמד הגזלן בדין ונתחייב לשלם כו' והוא בענין שאין הגזלן יכול לומר פרעתי דאל"כ אינו גובה מנכסים משועבדים כמו שהוכחתי לעיל סי' ע"ט ס"ק ל' ואפי' גזל בעדים הא קיי"ל דא"צ להחזיר לו בעדים וכמ"ש לעיל ס"ס שס"א:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש