שולחן ערוך חושן משפט שסד ט


שולחן ערוך

וכן הטוען את חבירו שנכנס לביתו וגזלו כלים והוא אומר דרך משכון לקחתים בחובי שיש לי אצלך ובעל הבית אומר אין לך בידי כלום אע"פ שהודה שמשכנו שלא ברשות הואיל ואין שם עדים מעידים שגזל הרי זה נשבע וגובה חובו מהמשכון:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

שמשכנו שלא ברשות:    פי' וכל הממשכן שלא ברשות דינו כגזלן וכמ"ש הט"ו ר"ס צ' ובסי' שנ"ט ע"ש:

הואיל ואין שם עדים:    הרמב"ם מסיים בזה וטור הביאו ז"ל שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ונשבע בנק"ח כיון שנשבע ונוטל עכ"ל וע"ל סי' ע"ב די"א דבטוען משכון הוא בידי בכך וכך אינו נשבע אלא היסת כיון שהוא מוחזק ע"ש בטור סי"א אבל המחבר פסק שם סי"ז דנשבע בנק"ח:


ט"ז

באר היטב

(ו) שמשכנו:    פירוש וכל הממשכן שלא ברשות דינו כגזלן וכמו שכתבתי בריש סימן צ' ובסי' שנ"ט ס"ו. שם.קצות החושן

▲ חזור לראש