שולחן ערוך חושן משפט שנו ו


שולחן ערוך

גנב ופרע בחובו גנב ופרע בהקיפו אין בזה תקנת השוק אלא הבעלים נוטלים הגניבה בלא דמים וישאר חוב אלו על הגנב כמו שהיה:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ופרע בהקיפו:    פי' שלקח קודם לכן מחנוני א' בהקפה כמה ענינים ועתה נותן לו גניבה זו בהקפתו:

אין בזה תקנת השוק:    דלא תקנו אלא היכא שנתן לו עתה בשעה שבא לידו דמים בעדו מה שאין כן זה דאמרינן כמו שהאמינו כבר יאמינו גם עתה:


ט"ז

באר היטב

קצות החושן

פירושים נוספים

▲ חזור לראש