פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך חושן משפט שמו ז


מקרא לצבע סימון האותיות: סמ"ע ש"ך ט"ז באר היטב קצות החושן באר הגולה

שולחן ערוך

שותפים ששאל אחד מחבירו הוי שאלה בבעלים:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ששאל א' מהן מחבירו:    פי' אפי' לצרכו שאינו לצורך השותפות וקאמר ששאל א' מהן דאלו שניהן שאלו זה מזה ה"ל כדין השאילני ואשאילך דאפי' באנשי' שאינן שותפין ה"ל שמיר' בבעלי' לחר מ"ד וכ"כ בב"י ע"ש וזהו דלא כמ"ש המ"מ וכ"מ ע"ש:

הוה שאלה בבעלים:    דתמיד הן יחד בעסק השותפות:באר היטב

(ז) מחבירו:    פירוש אפי' לצרכו שאינו לצורך השותפות וקאמר ששאל אחד מהן דאילו שניהם שאלו זה מזה ה"ל כדין השאילני ואשאל לך דאפי' באינן שותפים ה"ל שמירה בבעלים לחד מ"ד וכ"כ ב"י ע"ש וזהו דלא כמו שכת' הה"מ והכ"מ. סמ"ע.


(ח) בבעלים:    דתמיד הם יחד בעסק השותפות. שם.קצות החושן

▲ חזור לראש