שולחן ערוך חושן משפט שיב כ


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

מעשה באחד שאמר לחבירו דלית (פי' גפן מודלית על אילן שפירותיו אפרסקין) זו שעל גבי אפרסק הזה אני משכיר לך ונעקר אילן האפרסק ממקומו ובא מעשה לפני חכמים ואמרו לו חייב אתה להעמיד האפרסק כל זמן שהדלית קיימת וכן כל כיוצא בזה:

הגה: ודוקא בכהאי גוונא שהאפרסק עדיין בעולם רק שנעקר ממקומו אבל אי נקצץ לא מחויב להעמיד לו אחר וכן אם נפל הבית שתחת עלייה ואמר לו עלייה שעל גב בית זו אין צריך להעמיד בית אחר (טור בשם הרמ"ה):

מפרשים

 

סמ"ע - מאירת עיניים

דלית זו שע"ג אפרסק:    פי' דלית גפן המודלה ע"ג אילן של אפרסק:

חייב אתה להעמיד לו האפרסק:    הטעם דכיון שא"ל שע"ג פרסק זה שיעבד הפרסק להגפן המודלה ע"ג דומה לבית המשועבד' להעלייה שע"ג כשא"ל עלייה זו שע"ג בית זה וכנ"ל:

אבל אם נקצץ אין חייב להעמיד לו אחר:    הטעם דכיון דא"ל שע"ג פרסק זה והרי אזדא דאין שם אפרסק עליו כיון דנקצץ ואין ראוי הוא לחזור ולנוטעה ומסיק מור"ם ז"ל וכתב דכן הדין בעלייה אם א"ל שע"ג בית זה כו' ונפל הבית והעלייה קיימת כגון שעומדת ע"ג קונדסין א"צ להעמיד לו בית אחר וכ"כ בטור בשם הרמ"ה דדימה אותן יחד ועפ"ר ודריש' מ"ש בביאור פלוגת' הטור עם הרמ"ה ודלא כב"י ודו"ק: 

ש"ך - שפתי כהן

(כא) ודוקא בכה"ג שהאפרסק כו' עיין בתשובות ר"א ן' חיים סי' ל"ח: 

באר היטב

(לא) בעולם:    עיין בתשובת ראנ"ח סי' ל"ח.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש