שולחן ערוך חושן משפט שיב יט


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

היו שתי עליות זו על גב זו ונפחתה העליונה דר בתחתונה נפחתה התחתונה הרי זה ספק אם ידור בעליונה או בבית לפיכך לא ידור ואם דר אין מוציאין אותו משם:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

היו שם שתי עליות זו ע"ג זו:    פי' וא"ל המשכיר עלייה זו שע"ג בית זה אני משכיר לך דכיון שא"ל ע"ג בית זה לא מצי למימר אם נפלה אזדא אלא הבית משועבד לה ואם השכיר לו העליונ' ודאי ירד לדור בעלייה תחתונה ולא למטה בבית דעליי' ג"כ בכלל בית הוא והמע"ה אבל אם השכיר לו התחתונה ונפלה מבעיא בגמ' אי אמרינן חד עלייה קיבל עליו לעלות ולדור בה ולא שנים או דלמא שם עלייה חד הוא:

ואם דר בו אין מוציאין אותו משם:    משמע דה"ק מיד שהתחיל לדור למטה אין מוציאין אותו מהבית ועפ"ר:


ט"ז

באר היטב

(כט) בתחתונה:    היינו כשא"ל המשכיר עלייה זו שע"ג בית זה אני משכיר לך. סמ"ע.

(ל) דר:    ר"ל מיד שהתחיל לדור למטה אין מוציאין אותו משם. שם.קצות החושן

(ט) ואם דר אין מוציאין אותו מידו והוא בעיא דלא איפשט בש"ס וכת' הב"י על מ"ש הרמב"ם ואם דר אין מוציאין אותו מידו ז"ל והוא פשוט ע"ש והוא תמוה דהא בקרקע אפילו בספיק' דדינא אמרינן אוקי קרקע בחזקת בעליה שוב ראיתי קושי' זו במשנה למלך פ"ז משכירות ע"ש. ונראה כיון דדר עם בעה"ב ברשות בעה"ב כבר זכה בה ולא גרע מבית סתם דאין יכול להוציאו וליתן לו בית קטן וכמ"ש הרמ"א סי"ז וה"ה בזה אע"ג דיכול ליתן לו העליה כיון דכבר נתן לו הבית זכה בה כיון דעליה גרוע מבית ועמ"ש בסק"ז. ומיהו דוקא שדר בו בידיעת בעה"ב אבל שלא בידיעת בעה"ב יכול להוציאו לעליה כיון דקרקע בחזקת בעלים זה נראה לי:פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש