שולחן ערוך חושן משפט שטו ד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

ראובן שכר נער לשמשו ואמר לו שמעון לסמוך עליו לשלם לו כל מה שיפסיד בהיות הנער בביתו אע"פ שלא היה קנין בדבר חייב כי כל תנאי שכירות אינו צריך קנין:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

אינו צריך קנין:    פירוש קנין חדש אלא כשלקח הנער לביתו על פי תנאם נתקיימו הדברים שהתנו ביניהם וז"ל ☜ריב"ש סי' תע"ו כל מה שאדם נודר בשכירות אפילו בעל פה ובלא קנין צריך לקיים כל זמן שהנשכר עשה מלאכתו עכ"ל וכ"כ לעיל ר"ס קפ"ב לענין שליח ועיין לעיל ר"ס שד"מ מזה:

ש"ך - שפתי כהן

(א) ראובן שכר כו'. טור ס"ה בשם תשובת הרא"ש וע' בתשובות ר"ש כהן השייכים לס"ב סי' ט':


ט"ז

באר היטב

(ד) לשמשו:    עיין בתשובת הש"ך השייכים לס"ב סי' ט'.קצות החושן

(ב) ראובן שכר נער לשמשו אין לזה ביאור במ"ש כי כל תנאי של שכירות אין צריך קנין ומה ענין שמעון לזה שיתחייב ע"י דיבור כיון שלא הי' השכירות בינו לבין ראובן. ובתשובת הרא"ש כלל א' סי' ה' ז"ל וששאלת ראובן שכר נער משמעון ואמר לו שמעון לסמוך עליו שישלם לו כל מה שיפסיד הנער בביתו יען כי בעוד הנער עמו הי' לו משל הנער תחת ידו ולא הי' קנין בדבר אלא דברים בעלמא אם יכול ראובן ליטול משמעון בהיתר גמור דמי הפסידו תשובה שכירות הוא וכל תנאי שכירות א"צ קנין עכ"ל וכיון דשכר הנער משמעון מש"ה כל מה שהתנה עם שמעון א"צ קנין. ונראה שטעות נפל בדפוס בספרי הטור וש"ע שכתוב שכר נער לשמשו ובמקו' לשמשו ראוי להיות משמעון וה"ג ראובן שכר נער משמעון:פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש