שולחן ערוך חושן משפט רעג טו


שולחן ערוך

דגים שקפצו לתוך הספינה קנה בעל הספינה שזו כחצר המשתמרת היא ואינה חצר המהלכת שהמים הם שמוליכין אותה ואינה הולכת מחמת עצמה:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ואינו כחצר המהלכת:    לעיל ס"ס ר"ב נתבאר בטור ובדברי המחבר דחצר המהלכת אינו קונה:באר היטב

(יג) המהלכת:    ר"ל דאינו קונה כמ"ש בסי' ר"ב סי"ג.קצות החושן

▲ חזור לראש