שולחן ערוך חושן משפט רט ב


שולחן ערוך

אבל האומר לחבירו כל מה שיש בבית זה אני מוכר לך בכך וכך וכל מה שיש בתיבה זו או בשק זה אני מוכר לך בכך וכך ורצה הלוקח ומשך אין כאן קנין שלא סמכה דעתו של לוקח שהרי אינו יודע מה שיש בו אם תבן או זהב ואין זה אלא כמשחק בקוביא וכן כל כיוצא בזה:

הגה: וי"א דה"ה שנים שהחליפו על כל אשר להם ועיין לעיל סוף סי' ר"ג ועיין לקמן סי' רמ"א ס"ד מדין המוכר דבר שאינו מסויים:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ואין זה אלא כמשחק בקוביא:    כן היא לשון הרמב"ם וכ"כ הטור בשמו והרמב"ם לטעמו דפסק דהמשחק בקוביא הוה אסמכתא ויש בו משום גזל וכמ"ש בשמו בטור ובדברי המחבר בסי' ל"ד ובסי' ש"ע והטור ומור"ם אף שס"ל דמשחק בקוביא לית בהו משום אסמכתא דגמרי ומקני אהדדי וכמ"ש הטור ומור"ם בסי' ר"ז סי"ג מ"מ בכה"ג מודו דל"ק דדוקא התם דאין שום א' יודע על מה לסמוך אמרי' דגמרי ומקני אהדדי משא"כ הכא דהמוכר יודע מה מכר והלוקח אינו יודע מה קנה מ"ה העתיק הטור ל' הרמב"ם וס"ל כוותיה בדינא ולא מטעמיה ומה"נ לא הגיה מור"ם כאן כלום על דברי המחבר ועפ"ר מ"ש עוד מזה:

שנים שהחליפו כו':    עיין בת"ה סי' ש"ך בשנים שתקעו כפם זה לזה וקבלו עליהם בקנסות לצדקה להחליף זה עם זה בכל אשר להן ופסק שצריכין לקיים אם לא שמחלו זה לזה ע"ש ובד"מ כתוב שדברים ההם חולקים אמ"ש כאן בשם ריב"ש ושני הדעות כתבם מור"ם בהג"ה בס"ס ר"ג ולא הכריע גם כאן לא בא מור"ם לפסוק אלא לו' דהי"א דלא מהני הקנין בשנים שהחליפו יש לו קצת ראיה מדין זה דהאומר כל מה שיש בבית זה מכור לך בכך וכך כו' הנ"ל ונראה דאפי' להחולקין בשנים שהחליפו וס"ל דמהני ביה הקנין מודים בהאומר כל מה שיש בבית זה מכור לך כו' הנ"ל דלא מהני ביה הקנין וס"ל דשאני התם דהא' הוא יודע מה שיש לו בבית והשני אינו יודע מ"ה לא גמר ומקני וכנ"ל משא"כ בשנים שהחליפו שאין שום א' מהן יודע מה שבבית השני מ"ה אגב דבעי לקנות גמר ומקנה וגם אין לשום א' מהן על מה לסמוך והוא דומה למשחק בקוביא ואליבא דר"י והרא"ש הנ"ל ומ"ש אם לא שמחלו זה לזה הא דמהני מחילה להזיק ע"י להצדקה ה"ט משום דלא הוה על שום אחד חוב ברור ליתן לצדקה שהרי אם קיימו תנאם והחליפו זה על זה אין כאן חוב כלל ומ"ה בידם לומר הרי הוא כאלו החלפנו ☜ משא"כ אם היה עליו חוב כגון אם חירף את חבירו ונתחייב ע"פ תקנת העיר בה' זהובי' ליתן להמתחרף ואמר לפני הגבאי שיהיו לצדק' דשוב אין בידו למחול להמחרף כמ"ש הרא"ש וכתבו המחבר בי"ד בסי' רנ"ח ס"ט ר"ש.

סימן רמ"א ס"ד כו':    עיקר דין מכירת דבר שאינו מסוים נתבאר בס"ס רי"ד ובסי' רמ"א ס"ד נתבאר שדין נותן דבר שאינו מסוים הוא שוה לדין מכירת דבר שאינו מסוים לכל מר כדאית ליה ע"ש ובטור:

ש"ך - שפתי כהן

(ב) ואין זה אלא כמשחק בקוביא ע' בסמ"ע ס"ק ב' וז"ל כן הוא ל' הרמב"ם וכן כתב הטור בשמו והרמב"ם לטעמיה דפסק המשחק בקוביא הוי אסמכתא וכו' ודבריו שבכאן סותרים למ"ש בסי' ל"ד ס"ק מ' וסי' ש"ע ס"ק ג' והעיקר כדבריו של שם ומה שכתב הרמב"ם ואין זה אלא כמשחק בקוביא אין ר"ל דמדמינן לה לדין משחק בקוביא דהא משחק בקוביא גופא לא ביאר הרמב"ם בשום מקו' דהוי אסמכת' ואמאי נימא דפשוט טפי דין משחק בקוביא מהאי דינא אלא ר"ל דאין זה מכר אלא כמי שמשחק בשחוק קוביא הוא ולא סמכא דעת הלוקח בזה והיינו דנקט אין זה אלא כמשחק כו' לשון שלילה ולא נקט והרי זה כמשחק כו' ומיהו ל"ק מדין משחק בקוביא דלא הוי אסמכת' דהתם טעמא אחרינא כמ"ש הטור סי' ר"ז סי"ז משא"כ הכא די"ל שהי' סבור שיהיה כך וכך כפי אומד דעתו ואין אנו צריכין לחילוק הסמ"ע וע"ש ודוק עיין בתשובת מבי"ט ח"ב סי' ע"ח:

(ג) דה"ה שנים שהחליפו כו' וכה"ג פסק בתשובת מהרשד"ם סי' קכ"ג באחד שמכר ספינתו שנטבע ע"ש וצ"ע ועיין בסמ"ע ס"ק ג' עד ובד"מ כתב שדברים ההם חולקים אמ"ש כאן בשם הריב"ש וכו' משום הא לא אריא דבת"כ וצדקה לא שייך אסמכתא כדלעיל סי' ר"ז סי"ט ואי משום קנין שהזכיר בת"ה בסי' שי"א נמי לא אריא וכמ"ש לעיל ס"ס ר"ג והעיקר כדברי הריב"ש דלא אשכחן מאן דפליג עליה ואין סברא לחלק בין ידע המוכר או לא ידעו שניהן ודוק:


ט"ז

באר היטב

(ב) כמשחק:    אינו ר"ל דמדמינן לה לדין משחק בקוביא דהא משחק בקוביא גופיה לא ביאר הרמב"ם בשום מקום דהוי אסמכת' ואמאי נימא דפשוט טפי משחק בקוביא מהאי דינא אלא ר"ל דאין זה מכר אלאו כמי שמשחק בשחוק קוביא הוא ולא סמכא דעת הלוקח בזה והיינו דנקט אין זה אלא כו' ל' שלילה ולא נקט והרי זה כמשחק כו' ומיהו ל"ק מדין משחק בקוביא דלא הוי אסמכת' דהתם טעמ' אחרינ' כמ"ש הטור בסי' ר"ז סי"ז משא"כ הכא די"ל שהיה סבור שיהיה כך וכך כפי אומד דעתו ואין אנו צריכין לחילוק הסמ"ע וע"ש ודוק עיין בתשובת מבי"ט ח"ב סי' ע"ח עכ"ל הש"ך (והא דלא אמרינן כאן דלא הוי אסמכת' משום שהוא בידו כמ"ש בסי' ר"ז סי"א עיין בט"ז מה שמחלק בזה).

(ג) שהחליפו:    וכה"ג פסק בתשובת מהרשד"ם סי' קכ"ג באחד שמכר ספינתו שנטבעה ע"ש וצ"ע. הש"ך.קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש