שולחן ערוך חושן משפט קפה ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

נתן חפץ לסרסור למכרו בארבעה ואמר הסרסור כשבא החפץ לידו הילך ארבעה בשבילו ונתפייס המוכר אינו יכול לחזור בו אע"ג דמעיקרא לאו אדעתא דהכי נתנו לו:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ש"ך - שפתי כהן

(ד) נתן חפץ כו' עיין בתשו' מהרשד"ם סי' שכ"ה:


ט"ז

באר היטב

(ו) חפץ:    עיין בתשובת מהרשד"ם סי' שכ"ה.

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש