שולחן ערוך חושן משפט קעז ה


שולחן ערוך

שותף שאמר לשותפו גנוב וכל נזק שיגיע לך אשלם פטור ואע"פ שנהנה מאותה גניבה:

(וע' לעיל סי' קע"ו סעיף י"ב):

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

פטור ואע"פ שנהנה כו':    אפשר דהאי פטור ר"ל שפטור לשלם כל הנזק מכח הבטחתו אבל חלקו צריך לשלם מאחר שנתרצה למעשיו וכמ"ש לעיל סי' קע"ו סי"ב וזה שמסיק מור"ם וע"ל כו':


ט"ז

באר היטב

(ט) פטור:    אפשר דהאי פטור ר"ל שפטור לשלם כל הנזק מכח הבטחתו אבל חלקו צריך לשלם מאחר שנתרצה למעשיו וזהו שמסיק הרמ"א וע"ל כו'. שם.▲ חזור לראש