שולחן ערוך חושן משפט קעו לא


מקרא לצבע סימון האותיות: סמ"ע ש"ך ט"ז באר היטב קצות החושן באר הגולה

שולחן ערוך

שנים שלוו מאחד ערבים זה לזה והילכך אם מת אחד מהם או העני או כפר אחד והודה א' אותו שהודה מתחייב בכל ואין מקבלים עדותו על חבירו וכן מי שהודה לא' מהשותפין או פרע לאחד מהם כאלו הודה ופרע לשותפו:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

שנים שלוו מאחד ערבים זה לזה:    ע"ל סי' ע"ז שנתבאר דין זה:

ה"ג ואין מקבלין עדותו על חבירו:    וכ"כ המחבר בסי' ל"ז ס"ד וסי' ע"ז ס"ה.

כאלו הודה ופרע לשותפו:    פירוש כאלו הודה לחבירו וצריך לשלם גם לחבירו וכן אם הלך לו לאחר שפרע לאחד המחצה אותו האחד צריך לחלק קבלתו עם השני דידו כיד חברו דמי ומה שקיבל הוא בשביל שניהם קיבל וע"ל סי' ע"ז ס"ז ואפשר דהתם מיירי שנתפשר עם האחד ופשרה שאני ודו"ק:באר היטב

(סג) לזה:    ע"ל סי' ע"ז שנתבאר דין זה וע"ל סי' ל"ו ס"ד.


(סד) הודה:    פירוש כאילו הודה לחבירו וצריך לשלם גם לחבירו וכן אם הלך לו אחר שפרע לאחד המחצה אותו האחד צריך לחלוק קבלתו עם השני דידו כיד חבירו דמי ומה שקיבל בשביל שניהם קיבל וע"ל סי' ע"ז ס"ו ואפשר דהתם מיירי שנתפשר עם האחד ופשרה שאני. סמ"ע.קצות החושן

▲ חזור לראש