שולחן ערוך חושן משפט קעב ט


שולחן ערוך

הזבל של חצר מתחלק לפי הפתחים אבל אכסניא של מלך לפי בני אדם (פי' הזבל שמניחין בחצר וי"א לענין שצריכים לתת להן אכסניא) (טור וב"י ב' הדעות):

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

הזבל של חצר כו' אבל אכסניא כו':    כל המחבר הוא לשון הרמב"ם ועפ"ר ודרישה שם הוכחתי מל' אבל אכסניא כו' דכתבו דס"ל דפי' אכסניא הוא מה שצריך ליתן להם פיזור למזונותיהם והשתא הוה שפיר דבר והפוכו עם הזבל הנזכר בגמר' דס"ל דפירושו הוא הוצאות פינוי הזבל מהחצר (אם אינן מבקשין להיות נדרס בחצר לעשות ממנה אשפה לזבל בו שדותיהן) והוא נגבה לפי הבתים לפי שדרך הפתחים משליכין אותו שם אבל ההוצאה שגובין לצורך האכסניא למזונותיהן אינו לפי הפתחים אלא לפי הדרים שם והבאתי כמה ראיות שפירשו כן הרמב"ם והטור וגם כתבתי שם די"מ אכסניא הוא הזבל שמניחין שם אכסניא של מלך שעוקרין דירתן ממקום שהיתה להם חנייה ומפורש בהרי"ף והרא"ש דל"ד זבל בהמות אלא ה"ה חביות של חרס ושמריהן דאותן הדברים נחלקין לפי בני אדם הדרים שם ולפי שגם הוצאות אכסניא היתה לפי בני אדם הדרים שם ומינה דכמו דחביות ושמריהן נוח להן לבני החצר להתחלק בו דומיא לזה מיירי הזבל דרישא ודסיפ' והיינו לאחר שנעשה אשפה וכמ"ש ולפי פי' זה צריכין לפרש מ"ש ברישא הזבל של החצר מתחלק לפי פתחים דאינו ר"ל הוצאו' הזבל אלא ר"ל הזבל שנעשה ממנו אשפה לאחר שנדרם בחצר ונוחה לבני אדם לזבל בו שדותיהן הוא מתחלק לפי הפתחים אבל זבל של אשפה והחביות שמניחין הבני חיילות חולקין לפי בני אדם והוא ג"כ דבר והיפוכו ומ"ה לא נקט אלא זבל של אכסני' דומיא דרישא וה"ה חביות ושמריהן כמ"ש הרי"ף והרא"ש ובזה נתבארו דברי מור"ם ז"ל מ"ש בהג"ה דמ"ש פי' הזבל שמניחין בחצר הוא כפי' השני ור"ל זבל הנעשה אשפה שמניחין בני האכסניא לאחר שעקרו מהן חנייתן ומ"ש אחר זה די"א אכסניא שצריכין לתת להן אכסניא ר"ל שצריכין ליתן להן מזונותיהן ולפי זה מ"ש ברישא הזבל של חצר מתחלק לפי הפתחים ר"ל הוצאת הזבל לפינוי ונקוי החצר והיינו כשלא נעשה מהן אשפה וכמ"ש ולשני הפירושים הסיפא עם הרישא דבר והיפוכו הוא וכל' אבל אכסניא שכתב ולאפוקי אם נפרש דבל' אכסניא ר"ל החניות שנותנין לאכסניא של מלך בבתיהן דאינו דבר היפוכו עם הרישא ודו"ק ולא כע"ש שפי' הרישא בזבל שמזבל בו שדותיהן ואכסניא דסיפא פירש מה שהמלך מטיל על בני החצר דאף אם נאמר דר"ל דמטילין עליהן ליתן חניות אכתי אינו דבר והפוכו עם הרישא ונראה דמ"ה חיסר בע"ש שם תיבת אבל בלשונו ואינו נכון אלא כמ"ש ודוק בדרישה מ"ש עוד מזה:

ש"ך - שפתי כהן

(ד) הזבל של חצר כו' עיין בסמ"ע ס"ק ך' עד ולא כע"ש שפי' הריש' בזבל שמזבל בו שדותיהן ואכסניא דסיפא פי' מהשהמלך מטיל על בני החצר כו' ואני אומר דיפה כוון הע"ש בזה דפי' ודבריו הם ממש דברי רש"י בש"ס דפי' זבל שבחצר אחלוקת זבל ואפ"ה פי' באכסני' שהוא להוצאות בני מלך ולהכי השמיט בע"ש תיבת אבל בכוון ויותר י"ל דאף הרמב"ם ותוס' שמפרשים דפי' אכסניא היא אהוצאת בני המלך מ"מ ס"ל דרישא דברייתא בזבל שבחצר פירושו הוא מחלוק' זבלים לזבל שדותיהן ולשון אבל שכתב הרמב"ם וטור אינו דקדוק כלל שיהיו מפרשים לדבר והפוכו וראיה לזה שכל הפוסקים המפורסמים לא הביאו פי' אחר נגד פי' רש"י בזבל שבחצר כ"א בפי' אכסניא הביאו ב' פירושים גם התוס' שמפרשים פי' אחר על אכסניא ולא כתבו פי' אחר על זבל מוכח דס"ל כפי' רש"י בזה ודוק וצ"ע לדינא בהוצאות זבלים ועיין באגודה ובחדושי אגודה:


ט"ז

באר היטב

(יא) אכסניא:    בדין זה דזבל שבחצר ואכסניא של מלך רבו הפירושים עיין בסמ"ע ובש"ך שהאריכו בזה ומסיים הש"ך דצ"ע לדינא בהוצאת זבלים וע"ש.

פירושים נוספים

▲ חזור לראש