שולחן ערוך חושן משפט קסב ב


שולחן ערוך

וכן מבואות המפולשין לדרך עיר אחרת ובקשו בני אותם מבואות לסתמם בני אותם העיר מעכבים עליהם ואפי' יש להם דרך אחרת לעבור משם:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

המפולשים לדרך עיר אחרת פי' שנוסעין דרך מבואות אלו למקום אחר אפי' יש להן דרך אחר והיינו כשזה קרוב יותר ועפ"ר ואם היה מפולש כו' דמבוי מפולש אין שייך שם טענות מרבה עליהן הדרך דבלא"ה יש שם ריבוי הדרך וע"ל סי' קנ"ז:


ט"ז

באר היטב

(ח) אחרת:    והיינו כשזה קרוב יותר. שם.קצות החושן

▲ חזור לראש