שולחן ערוך חושן משפט קנה מא


שולחן ערוך

כל דבר שידוע שאין המערער יכול לסבלו אע"פ ששאר בני אדם סובלים אותו אין לו חזקה כנגד מערער זה:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ט"ז

באר היטב

קצות החושן

▲ חזור לראש