שולחן ערוך חושן משפט קנה כ


שולחן ערוך

ראובן חפר גומא בחצירו שמי גשמים יקלחו לתוכה וכשרבו המים בוקעין ועוברים דרך חומות מרתף שמעון חייב ראובן לסלק היזקו:

הגה: וכל היזקות שלא נתבארו שיעור הרחקתן בכדי שלא יזיק לפי ראות הבקיאין (טור בשם הרא"ש):

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ט"ז

באר היטב

קצות החושן

▲ חזור לראש