שולחן ערוך חושן משפט קיב ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

נותן נכסיו מהיום ולאחר מיתה ולא נודעו הנכסים שהיו לו באותה שעה י"א שעל המקבל מתנה להביא ראיה שהיו אותם נכסים בידו בשעת מתנה וי"א שאם לא נודע שקנה נכסים אח"כ הכל בחזקת מקבל מתנה.

(והסברא הראשונה עיקר ועי' לקמן סוף סימן ר"נ ובסימן ק"ד כן נ"ל):

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

שעל המקבל מתנה להביא ראיה משום שהיורש הוא מוחזק בה והמקבל מתנה בא להוציא ועליו הראייה:

והסברא ראשונה עיקר. לעיל סי' ס' ס"ו פסק המחבר בעצמו כן ובלי פלוגתא ושם כתבתי דל"ת משם וממ"ש כאן אמ"ש המחבר ומור"ם לקמן בס"ס ר"ן ע"ש:

ש"ך - שפתי כהן

(ד) נותן נכסיו כו'. עיין בתשובת מהר"א ששון ס"ס קנ"א ועיין בתשובת מבי"ט ח"ב סי' רס"ה:


ט"ז

באר היטב

(ה) המקבל:    משום שהיורש מוחזק בה והמקבל מתנה בא להוציא והמע"ה. סמ"ע.

(ו) עיקר:    עמ"ש בזה בסי' ס' ס"ק י"ט ע"ש ובתשובת מהר"א ששון סוף סימן קנ"א ובתשובת מבי"ט ח"ב סי' רס"ה.קצות החושן

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על חושן משפט לחץ כאן▲ חזור לראש