שולחן ערוך חושן משפט קט ו


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

מכרו על ידי שליח ונתאנה השליח בכל שהוא המכר בטל ואם אינה השליח לקונה דינו כשאר כל אדם:

הגה: ודוקא שליח ב"ד אינו כמותם אבל שופט הממונה בהורמנא דמלכא שלוחו הרי הוא כמוהו (ריב"ש סי' קמ"ט):

מפרשים

 

סמ"ע - מאירת עיניים

בכל שהוא המכר בטל. דא"ל לתקוני שדרתיך ולא לעוותי:

דינו כשאר כל אדם. (ל' הטור וזכה המשלח ביתרון וכך כתב הטור והמחבר לקמן בסי' קפ"ג ע"ש) והטעם דשאני לוקח כיון דהוא בעצמו קנהו מיד השליח ואדעתא דנפשיה שוב אין חילוק בין אם קנה מיד שליח ב"ד או שאר כל אדם:
 

ש"ך - שפתי כהן

(ז) מכרו ע"י שליח ועיין בתשר מהרא"ן ששון סי' קל"א:
 

באר היטב

(יד) בטל:    דא"ל לתקוני שדרתיך כו' וע' בתשובת מהר"א ששון סימן קל"א.

(טו) כשאר:    וזכה המשלח בהיתרון כן כת' הט"ו לקמן בסי' קפ"ג ע' שם. סמ"ע.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש