שולחן ערוך חושן משפט פ ב


שולחן ערוך

י"א שלאחר שכתב טענתו בשטר אינו יכול לחזור ולטעון ואפילו בנותן אמתלאה ואפילו לא הוכחש.

(וי"א דהב"ד יכתבו הטענות כדי שלא יוכל לחזור ולטעון) (ריב"ש סי' רצ"ח). ועיין לעיל סי' י"ג סעיף ג':

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

י"א שלאחר שכ' טענתו כו'. דכל דכתב ודאי מידק דייק בטענתו:

דהב"ד יכתבו כו' היינו מדעת שניהן כמ"ש לעיל בסי' י"ג ס"ג אלא שבא לאשמעי' דהב"ד יהדרו אחר זה שיתנו דעתם לכתוב הטענות שלא יתחרטו אח"כ ויחזרו ודו"ק:


ט"ז

באר היטב

(י) יכתבו:    היינו מדעת שניהן כמ"ש בסי' י"ג ס"ג אלא דבא לאשמעינן דהב"ד יהדרו אחר זה שיתנו דעתם לכתוב הטענות שלא יתחרטו אח"כ ויחזרו ודו"ק עכ"ל הסמ"ע.קצות החושן

פירושים נוספים

▲ חזור לראש