שולחן ערוך חושן משפט ערב יז


מקרא לצבע סימון האותיות: סמ"ע ש"ך ט"ז באר היטב קצות החושן באר הגולה

שולחן ערוך

ספינה שהיתה מהלכת בים ועמד עליה נחשול לטובע' והקילו ממשאה מחשבין לפי משאוי ואין מחשבין לפי ממון (ועיין לקמן ש"א ס"א) ואל ישנה ממנהג הספנים:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

ש"ך - שפתי כהן

(ח) ואל ישנו ממנהג הספנים. כלומר אם נהגו איפכא אזלי' בתרייהו כ"כ הנ"י:באר היטב

(טו) ממנהג:    כלומר אם נהגו איפכ' אזלינן בתרייהו. כ"כ הנ"י שם.▲ חזור לראש