שולחן ערוך חושן משפט עב לז


שולחן ערוך

וכן הדין אם יש לו שטר משכונא על קרקע של ישראל ומוחזקת בידו ומת ובא ישראל אחר והחזיק בה לא עשה כלום שמיד שמת הגר פקע שעבודו וברשות בעליה עומדת:

מפרשים

סמ"ע - מאירת עיניים

וכן הדין אם יש לו שטר משכונא:    וא"ת מאי וכן דקאמר הא כ"ש הוא מדין שלפני זה דהא קרקע עומדת בחזקת בעלי' יותר ממשכון דמטלטלין י"ל דקמ"ל דקרקע זו שמוחזק' ביד הגר שאכל פירותיו כמה שנים שם גר עליה טפי ממשכון מטלטלין של ישראל המונח בידו וק"ל:

ש"ך - שפתי כהן

(קנא) שטר משכונא כו'. אפילו משכנתא לזמן באתרא דלא מסלקי ומת הגר תוך הזמן לא עשה זה המחזיק כלום כ"כ הב"ח אבל בשלטי גבורים פ' חזקת ריש דף ק"ץ ראיתי שכתב דדוקא באתרא דמסלקי אבל באתרא דלא מסלקי הוי מכור הקרקע ביד הגר עד ההוא זמנא דהא לא מצי לסלוקי בדמים עד משלם יומי משכונתא וכי מיית לא פקע שעבודיה הלכך כל הקודם זוכה כדין עכ"ל ודברי הב"ח נראין יותר:


ט"ז

באר היטב

(צז) משכונא:    אפי' משכנתא לזמן באתרא דלא מסלקי ומת הגר תוך הזמן שלא עשה זה המחזיק כלום כ"כ הב"ח. אבל בש"ג כתב דדוקא באתרא דמסלקי אבל באתרא דלא מסלקי הוי הקרקע מכור ביד הגר עד ההוא זימנא וכי מיית לא פקע שיעבודיה הלכך כל הקודם זכה ע"כ ודברי הב"ח נראין יותר. ש"ך.קצות החושן

פירושים נוספים

▲ חזור לראש