שולחן ערוך הרב אורח חיים תרמד

אורח חייםיורה דעהחושן משפט

<< | שולחן ערוך הרבאורח חייםסימן תרמד | >>

סימן זה בטור אורח חייםשולחן ערוךלבושערוך השולחן


סדר הלל כל ימי החג
ובו: סעיף אחד
א

סעיף אעריכה

אחר שחזר ש"ץ תפילת השחר, נוטלין הלולב ומיניו, לקיים מצות עשה של תורה, שנאמר: "ולקחתם לכם ביום הראשון" וגו', ומברכין "על נטילת לולב" ו"שהחיינו". וסדר נטילתו וברכותיו וניענועו יתבאר בסימן תרנ"א.

ומצות עשה מדברי סופרים לגמור ההלל כל שמונת ימי החג, לפי שכל יום ויום נחשב ליום טוב בפני עצמו, כיון שחלוק בקרבנותיו משאר ימים; מה שאין כן בפסח, שכל קרבנות של כל הימים הן שווין; לפיכך לא תקנו לגמור ההלל אלא ביום ראשון בלבד. וכל משפט ההלל והלכותיו וימים שגומרין אותו כבר נתבאר בסימן תפ"ח, עיין שם ובסימן תכ"ג. ואין אומרים אל נא לעולם תוערץ בפיוטים של יום ראשון של סוכות: