שולחן ערוך הרב אורח חיים תרמב

אורח חייםיורה דעהחושן משפט

<< | שולחן ערוך הרבאורח חייםסימן תרמב | >>

סימן זה בטור אורח חייםשולחן ערוךלבושערוך השולחן


דין לילה ראשונה שחלה בשבת
ובו: שני סעיפים
א | ב

סעיף א עריכה

אם חל יום ראשון של סוכות להיות בשבת אומר השליח ציבור בערבית ברכה אחת מעין שבע ומזכיר בה שבת ואינו מזכיר בה יום טוב כמו שנתבאר בסימן רס"ח עיין שם:

סעיף ב עריכה

אין אומרים מערבית בליל ראשון שחל בשבת ובליל שני אומרים מערבית של ליל ראשון: