שולחן ערוך הרב אורח חיים תרכה

אורח חייםיורה דעהחושן משפט

<< | שולחן ערוך הרבאורח חייםסימן תרכה | >>

סימן זה בטור אורח חייםשולחן ערוךלבושערוך השולחן


לישב בסוכה שבעת ימים
ובו: סעיף אחד
א

סעיף אעריכה

"בסכות תשבו שבעת ימים... למען ידעו דורותיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים", הם היו ענני כבודו שהקיפם בהם לצל לבל יכה בהם שרב ושמש. ודוגמא לזה צונו לעשות סוכות העשויות לצל, כדי שנזכיר נפלאותיו ונוראותיו. ולכן צריך כל אדם לכוין בישיבתו בסוכה, שיושב בה כדי לקיים מצות הקב"ה שצונו לישב בסוכה זכר ליציאת מצרים.

ומצוה לתקן הסוכה ולבנותה כולה מיד למחרת יום הכיפורים אחר יציאה מבית הכנסת, מצוה הבאה לידו אל יחמיצנה: