הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן תרצ

סימן תרצעריכה

[סעיף ט' בהג"ה] אבל אין לחוש באיזה כתב. בת' חוות יאיר סי' ק"ו הרבה לתמוה בזה וכדבריו מפורש להדי' בתשו' תשב"ץ ח"א סי' ח':

[סעיף י'] אינו יוצא בלע"ז. ואינו יכול להוציא בלעז ללועז שא"י אשורית וכיון דבקורא א"י לצאת ידי עצמו בזה הוי לזה כמו אינו מחוייב בדבר ירושלמי הובא בהר"ן ונ"מ ג"כ להי"א אם הקורא אינו יודע ללעז:

[ט"ז סק"ח] פשיטא שאסור לאכול כיון שישן כבר. נ"ל די"ל הא פשוט דשינה אחר קבלת תענית בעוד יום אינו אוסר דדוקא בליל התענית דאחר שינה שייך ליום התענית וא"כ משכחת לה דישן בעוד יום ובהגיע הלילה הי' סוף שינה ותיר ולא תיר:

[שם] נמצא לפי מסקנת התוס'. אין זה מוכרח די"ל למ"ש תוס' היינו כיון דהתם א"א לפרש כך וע"כ התם תרווייהו בתחלת שינה וצריכים תרווייהו. ממילא י"ל גם הכא במגלה הפירוש כן ומיירי הכל מתחלת שינה ולא נזכר הדין מסוף שינה כלום: