פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים תרעג ד

שולחן ערוך

אין חוששין לפתילות להחליפם לאעד שתכלה:

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(לא) עד שתכלה:    שאין בהם בזיון מצוה דאדרבה הם נוחין להדליק יותר כשהם מודלקין כבר:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש