שולחן ערוך אורח חיים תרעג ג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

נר של כחחרס שהדליק בו לילה אחת נעשה ישן ואין מדליקין בו לילה כטאחרת אלא לוקח חדשים בכל לילה ואם אין לו אלא ישן מסיקו בכל לילה באור ונר של מתכת א"צ חדש ושל זכוכית או של חרס למכוסה דינו כמתכת:

מפרשים

 

באר היטב

(יג) חרס:    רש"ל קנה של כסף ובליל ב' התחיל להדליק בה ובירך להדליק ושעשה נסים ושהחיינו אף שבשעת קנין יש לברך מכל מקום ניחא לסדר ברכות שהחיינו עם אלו שני ברכות מט"מ. ובסדה"י האריך שכל א' יטריח לעשות לו מנורה יפה ומי שידו משגת יעשה של כסף וכן הנרות יעשה יפה.
 

משנה ברורה

(כח) חרס:    כתבו הספרים שטוב כל אחד שיטריח לעשות לו מנורה יפה לפי כחו וכן הנרות יעשה יפה:

(כט) אחרת:    שהוא מאוס וביזוי מצוה:

(ל) מכוסה:    היינו מצופה באבר:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש