שולחן ערוך אורח חיים תריג יב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

בזמן הזה אסור לאשה לטבול ביוה"כ אפילו הגיע זמן טבילתה לאבו ביום:

מפרשים

ט"ז

בזמן הזה אסור לטבול כו'. עסי' תקנ"ד:

מגן אברהם

(יג) אסור לאשה לטבול:    נ"ל דהלובשת לבנים מותרת לרחוץ מעט בין יריכותיה כמ"ש סימן תקנ"א וביורה דעה סימן שפ"א ס"ה בש"כ בשם מ"ב עס"י:

באר היטב

(יג) לטבול:    נ"ל דהלובשת לבנים מותרת לרחוץ מעט בין ירכותיה. מ"א עיין שם.


משנה ברורה

(לא) בו ביום:    ואפילו שלא לשם תשמיש דזה בלא"ה אסור אלא כדי שתהא טהורה ג"כ אסור. ואשה שלובשת לבנים ביוה"כ מותרת לרחוץ מעט בין ירכותיה. ולא תרחץ בבגד כ"א ביד שלא תבוא לידי סחיטה:

ביאור הלכה

(*) בזמן הזה אסור לאשה וכו' בו ביום:    עיין מ"ב ודוקא הם שהיו עוסקים בטהרות היה צריך לטבול מיד כדי שלא יטמאו הטהרות אבל השתא דהטבילה אינה באה אלא לטהרה לבעלה יכולה היא לרחוץ ולחוף ערב יוה"כ וחופפת מעט גם למוצאי יוה"כ משום דצריך חפיפה סמוך לטבילה [תוספות בביצה י"ח ע"ב ד"ה כל ע"ש]:פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש