שולחן ערוך אורח חיים תקעה יג


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אם ירדו להם גשמים בליל תעניתם קודם שעלה עמוד השחר אין אומרים הלל הגדול:

מפרשים

 

ט"ז - טורי זהב

בליל תעניתם כו'. לפי שאינם מתחילין להתענות אלא מעמוד השחר שזהו עיקר תענית: 

מגן אברהם

(יד) א"א הלל:    דזה לא מקרי התחל' להתענות עיין סי' תקס"ה

משנה ברורה

(לב) אין אומרים וכו' - דזה לא מיקרי התחלה להתענות ומשמע מסתימת המחבר דאפילו אותן התעניות שמפסיקין מבע"י מ"מ עיקר התענית מתחיל מעמוד השחר ואילך לא קודם ועיין בפמ"ג:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש