שולחן ערוך אורח חיים תקנב ח


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

יטיש ליזהר שלא יֵשבו טשלושה לאכול בסעודה המפסקת, כדי שלא יתחייבו בזימון. אלא כל אחד יֵשב לבדו ויברך לעצמו:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(ט) שלא ישבו שלשה:    אם אירע שאכלו ג' ביחד לא יזמנו (כ"כ במנהגים ומהרי"ל ועיין בטור וב"י) ונ"ל הטעם דלא חשיב קביעות אלא א"כ הסיבו או ישבו בשלחן א' כמ"ש סי' קס"ז ס"א והכא אין דעתן לקבוע עיין סי' קצ"ג סס"ג:

באר היטב

(ט) שלשה:    ואם ישבו ג' לא יזמנו דלא חשיב קביעות. אחרונים. עיין מגן אברהם.


משנה ברורה

(יט) יש ליזהר שלא ישבו וכו' – ובדיעבד, אף אם ישבו שלושה, לא יזמנו, דלא חשיב קביעות [אחרונים]:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש