שולחן ערוך אורח חיים תקמט ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

אף על גב דכתיב בקרא (ירמיה לט, ב): בַּחֹדֶשׁ הָרְבִיעִי בְּתִשְׁעָה לַחֹדֶשׁ הָבְקְעָה הָעִיר, אין מתענין גבט' בו אלא בי"ז, מפני שאף על פי שבראשונה הובקעה דבט' בו, כיון שבשניה הובקעה בי"ז בו, תקנו להתענות בי"ז בו, משום דחורבן בית שני חמיר לן:

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(ב) אין מתענין בט':    ולא רצו לגזור תענית גם בט' בו דאין מטריחין על הצבור יותר מדאי [רמב"ן] וא"כ בעל נפש יתענה גם בט' מיהו בירוש' איתא שבראשונה היה ג"כ בי"ז אלא שמפני הצרות טעו בחשבון:

באר היטב

(ג) בט':    ולא רצו לגזור גם בט' בו דאין מטריחין על הציבור יותר מדאי רמב"ן. וכתב המ"א וא"כ בעל נפש יתענה גם בט'. מיהו בירושלמי איתא שבראשונה היה גם כן בי"ז אלא מפני הצרות טעו בחשבון.


משנה ברורה

(ד) בט' – ולא רצו לגזור גם בט', דאין מטריחין על הצבור יותר מדאי:

ביאור הלכה

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן