מגן אברהם על אורח חיים תקמט


סעיף אעריכה

(א) מפני דברים הרעים:    כדי לעורר הלבבות לתשובה [רמב"ם]:

סעיף בעריכה

(ב) אין מתענין בט':    ולא רצו לגזור תענית גם בט' בו דאין מטריחין על הצבור יותר מדאי [רמב"ן] וא"כ בעל נפש יתענה גם בט' מיהו בירוש' איתא שבראשונה היה ג"כ בי"ז אלא שמפני הצרות טעו בחשבון: