שולחן ערוך אורח חיים תקכה ב


שולחן ערוך

גבאי צדקה גובין מהחצרות ביום טוב אבל לא יכריזו כדרך שמכריזין בחול אלא גובין בצנעה ונותנים לתוך חיקם ומחלקים לכל שכונה ושכונה בפני עצמה.

מפרשים

ט"ז

מגן אברהם

(ב) לא יכריזו:    אף על גב דמות' להכריז על דבר מצוה כמ"ש סימן ש"ו סי"ב שאני הכא דאפש' בצינע':

באר היטב

משנה ברורה

(ד) גובים וכו' - היינו מיני מאכל ומשקה:

(ה) לא יכריזו וכו' - דאף דמותר להכריז ע"ד מצוה כנ"ל בסימן ש"ו סי"ב שאני הכא דאפשר בצינעא:

▲ חזור לראש