מגן אברהם על אורח חיים תקכה


סעיף אעריכה


(א) הלואת י"ט:    פי' שמקיף מיני מאכל ומשתה:

סעיף בעריכה


(ב) לא יכריזו:    אף על גב דמות' להכריז על דבר מצוה כמ"ש סימן ש"ו סי"ב שאני הכא דאפש' בצינע':