פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה


(א) ולא דנין:    כתב הטור וכולן אם עשאן בין שוגגין בין מזידין מה שעשו עשוי ע"ש. ועיין ט"ז.

סעיף בעריכה


(ב) לגרש:    פירש שהגט נכתב בערב שבת.