פתיחת התפריט הראשי

משנה ברורה על אורח חיים תקכד

סעיף אעריכה

(א) אין עולין על גבי אילן - עיין לעיל בסימן של"ו שם מבואר פרטי הדין וטעמיהן:

(ב) ולא רוכבין על גבי בהמה - עיין לעיל בסימן ש"ה סי"ח ויתר דברי הסימן עד סופו מבואר לעיל בהלכות שבת בסימן של"ט סעיף א' עד ס"ה עי"ש במשנה ברורה ובה"ל טעם כל אלו הדברים ופרטיהן ושייך גם לענין יו"ט:

(ג) ולא מפרישין תרומה ומעשרות - וה"ה חלה ועיין לעיל בסימן תק"ו סעיף ג' וד' שם מבואר פרטי הדין:

(ד) וע"ל סי' של"ט ס"ד - ר"ל דשם מבואר דבדיעבד מה שעשה עשוי: