שולחן ערוך אורח חיים תקיא ג


מקרא לצבע סימון האותיות: ט"ז מגן אברהם באר היטב משנה ברורה ביאור הלכה כף החיים באר הגולה

שולחן ערוך

אדם מותר לטבול ביום טוב מטומאתו:

מפרשים

מגן אברהם

(ח) מותר לטבול:    דנראה כמיקר עמ"ש סימן שכ"ו:

באר היטב

משנה ברורה

(כ) אדם מותר לטבול וכו' - ר"ל אע"ג דכלי אסור להטבילו ולטהרו מטומאתו ביו"ט מפני שנראה כמתקן הכלי עי"ז אדם שאני מפני שהוא נראה כמצנן עצמו במים [גמרא] ועיין לעיל סימן שכ"ו ס"ח במשנה ברורה ובה"ל שם ביארנו כל פרטי דין זה:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש