שולחן ערוך אורח חיים תלז

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · אורח חיים · סימן תלז | >>

ראו סימן זה בתוך: טור אורח חיים · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
מפרשי שו"ע על הסימן:    משנה ברורה · ביאור הלכה · באר היטב · ט"ז · מגן אברהם · כף החיים · ביאור הגר"א · פרי מגדים ·
שו"ע באתרים אחרים:    alhatorah.org Sefaria.org

המשכיר בית לחבירו, על מי חל חובת ביעור
ובו ארבעה סעיפים:
אבגד

סעיף אעריכה

המשכיר בית לחבירו לצורך י"ד וממנו ואילך, וקנהו באחד מהדרכים ששכירות קרקע נקנה בו:

אם עד שלא מסר לו המפתח, חל י"ד - על המשכיר לבדוק.
ואם משמסר לו המפתח חל י"ד - על השוכר לבדוק.

סעיף בעריכה

השוכר בית מחבירו בי"ד ואינו ידוע אם הוא בדוק:

אם הוא בעיר - שואלו אם בדקו.
ואם אינו בעיר - חזקתו בדוק, ומבטלו בלבו, ודיו.

סעיף געריכה

המשכיר בית לחבירו בחזקת בדוק ונמצא שאינו בדוק - על השוכר לבדוק, ואינו מקח טעות. ואפילו במקום שבודקים בשכר - שהרי מצוה הוא עושה.

הגה: ויש אומרים דצריך להחזיר לו שכר הבדיקה הואיל והתנה בהדיא שיהיה בדוק (המגיד פרק ב' ומשמע לעיל סימן י"ד).

סעיף דעריכה

בית שהוחזק שלא בדקו המשכיר, ואמרו אשה או עבד או קטן:"אנו בדקנוהו" - הרי אלו נאמנים, והוא שיהא קטן שיש בו דעת לבדוק.