פתיחת התפריט הראשי

סעיף אעריכה

המשכיר בית לחבירו לצורך י"ד וממנו ואילך, וקנהו באחד מהדרכים ששכירות קרקע נקנה בו:

אם עד שלא מסר לו המפתח, חל י"ד - על המשכיר לבדוק.
ואם משמסר לו המפתח חל י"ד - על השוכר לבדוק.

סעיף בעריכה

השוכר בית מחבירו בי"ד ואינו ידוע אם הוא בדוק:

אם הוא בעיר - שואלו אם בדקו.
ואם אינו בעיר - חזקתו בדוק, ומבטלו בלבו, ודיו.

סעיף געריכה

המשכיר בית לחבירו בחזקת בדוק ונמצא שאינו בדוק - על השוכר לבדוק, ואינו מקח טעות. ואפילו במקום שבודקים בשכר - שהרי מצוה הוא עושה.

הגה: ויש אומרים דצריך להחזיר לו שכר הבדיקה הואיל והתנה בהדיא שיהיה בדוק (המגיד פרק ב' ומשמע לעיל סימן י"ד).

סעיף דעריכה

בית שהוחזק שלא בדקו המשכיר, ואמרו אשה או עבד או קטן:"אנו בדקנוהו" - הרי אלו נאמנים, והוא שיהא קטן שיש בו דעת לבדוק.