פתיחת התפריט הראשי

שולחן ערוך אורח חיים שסג כ

שולחן ערוך

היתה עקומה ועקמימותה נוטה חוץ למבוי או למעלה מעשרים או למטה מעשרה רואים כל שאלו ינטל העקמימות ואין בין זה לזה שלשה כשרה ואם לאו פסולה:

מפרשים

מגן אברהם

באר היטב

משנה ברורה

(סד) נוטה חוץ למבוי וכו':    דכל אלו דברים שפוסלים בקורה:


(סה) רואים כל שאלו ינטל וכו':    והטעם דאמרינן לבוד:


(סו) ואם לאו פסולה:    היינו דוקא באופן זה שקצת קורה העקומה הוא חוץ לשיעור הכשר מבוי אבל אם היא כולה בתוך המבוי כדין אפילו אם העיקום הוא הרבה יותר מג' טפחים כשרה דאמרינן רואין כאלו היתה פשוטה [כן מוכח מסתימת לשון הרמב"ם בפי"ז הלכה כ"ו ע"ש וכן משארי הראשונים אמנם בספר גאון יעקב וכן בחידושי אה"ע מפקפקין בזה עי"ש]:

ביאור הלכה

▲ חזור לראש