שולחן ערוך אורח חיים שכה ב


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

היכא דאיכא משום דרכי שלום או בנכרי אלם מותר לתת לו או לשלוח לו על ידי נכרי. והוא הדין לצורך מצוה כגון להוציא חמץ מביתו בפסח (מרדכי):

מפרשים

 

מגן אברהם

(ו) לתת לו:    ומ"מ אסור ליתן בידו ממש כמ"ש ס"א ע"ש ונ"ל דזהו גם כן כוונת המרדכי בשם התוס' ומ"ש ברישא מותר ליתן להם אפילו ביד לא אתא אלא לאפוקי מי"א דאסור ליתן להם בידים אלא ישים לפניהם ולא יאמר כלום וע"ז כתב דא"ז כתב דמותר לתת להם בידים כלומר ומותר לומר לו שיוציאם משום דהאידנא ל"ל ר"ה ועיין סי' שמ"ה ס"ז אבל אסור ליתן לידו ממש כיון דאפשר בלא זה כנ"ל והרב"י לא פירש כן ול"נ כמ"ש ופשוט דאפילו הכלי של נכרי לא יתנו לידו משום עקירה דלא כע"ש:
 

באר היטב

(ד) מותר לתת:    ומ"מ אסור ליתן בידו ממש כמ"ש ס"א ופשוט דאפילו הכלי של עכו"ם לא יתנו לידו משום עקירה. מ"א ע"ש.
 

משנה ברורה

(ט) משום דרכי שלום - כגון א"י שחלה ושלח אחר מאכל ישראל:

(י) או בא"י אלם - ומבקש חפציו ואף שאין חשש סכנה בדבר:

(יא) וה"ה לצורך מצוה - ואף דאסור ליתן לא"י אם יודע שיוציא החפצים מביתו לר"ה בשבת אף שלא בשליחות ישראל וכ"ש כשהוא בשליחותו מ"מ התירו בכל אלו משום דלדידן להרבה פוסקים אין לנו ר"ה דאורייתא ואינו אלא שבות דשבות והתירו במקום מצוה או מפני דרכי שלום וכה"ג ומ"מ צריך ליזהר בכל אלו שלא למסור ליד א"י דיעשה הישראל עקירה דהא אפשר לבקש להא"י שיקחנה בעצמו ואפילו אם הא"י מבקש שיתנו לתוך כליו יש ליזהר שיעמידנו בבית ואחר שישפוך הישראל לתוכו יקחנו:

(יב) חמץ מביתו - כגון ע"פ שחל בשבת [מרדכי]:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש