באר היטב על אורח חיים שג

סעיף אעריכה

(א) טבילה:    כתב הבאר היטב אשר לפני ואם הבתולה אסורה מפני גזרה זו צ"ע כי הבתולות אסורות לטבול כמ"ש ביו"ד סי' קפ"ג ע"ש. ולא ידעתי למה מסופק בבתולה טפי מבזקינה דאין שייך נמי גבה טבילה ולדידי אין ספק דלא פלוג רבנן בתקנתא וכ"כ הט"ז בס"ק (ד') [ב'] יעו"ש.

(ב) מטונפות:    שאז חוצץ.

(ג) מסירן:    זהו טעם על מוזהבים.

סעיף העריכה

(ד) לצאת:    דאין דרך לצאת בה אלא אשה חשובה ולא שלפה ומחוי אבל תכשיטין שכל הנשים רגילים בהו אף חשובה אסורה. ש"ג.

סעיף טעריכה

(ה) חייבת:    עיין מ"א וט"ז באורך (ובס' אליהו רבה הניח דבר זה בצ"ע).

סעיף יעריכה

(ו) ואם יצאת:    עי' סי' ש"א ס"ט ויו"ד דין זה בביאור.

סעיף יגעריכה

(ז) איש:    ב"ח כתב להתיר לצאת במנעל שלנו עם התבן שבו וגם מותר לכתחלה לתת תבן לתוך המנעל והגהת סמ"ק מסופק בזה ויש להקל לצורך קצת. ע"ת.

סעיף ידעריכה

(ח) ובלבד:    דמחכו עלה ואתי' לשלופי.

סעיף טועריכה

(ט) ויצערנה:    ואם מכוונת שלא יפול הדם על הבגדים ויטנפם אסור כמ"ש סימן ש"א סי"ג. ט"ז.

(י) ובבתי שוקיים:    דלא שלפא כיון שהוא לצניעות ולכן י"א בשל זרוע.

סעיף יחעריכה

(יא) חוץ מכבול:    שלא תתגנה על בעלה.

סעיף כדעריכה

(יב) באבן תקומה:    פי' הט"ז שהוא שטערי"ן שו"ס שנושאים נשים מעוברות.

סעיף כזעריכה

(יג) משער חזיר:    והריב"ש מתיר לתקן מעט שער ראשה בכלי העשוי משער חזיר אבל במסרק אסור וכ"ש אם היה לה כלי משער חזיר מיוחדת לשבת דשריא וכ"פ המ"א בסימן שכ"ז ס"ג ע"ש.