שולחן ערוך אורח חיים רכה ט


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

הרואה את החיגר ואת כבהקטע ואת כגהסומא ומוכה שחין והבהקנין והוא מי שמנומר בנקודות כדדקות אם הם כהממעי אמם מברך משנה הבריות ואם נשתנה אחר כך כומברך דיין האמת ויש מי שאומר כזדדוקא על מי שמצטער עליו כחאבל על עובד כוכבים אינו מברך כטואינו מברך אלא פעם ראשונה שהשינוי עליו גדול מאד.

הגה: לויש אומרים לאמשלשים יום לשלשים יום (טור):

מפרשים

 

ט"ז - טורי זהב

ויש מי שאומר דוקא על מי שמצטער עליו. כ"פ הטור בשם הראב"ד ונראה דקאי על ברכת דיין האמת דאינו שייך אלא למי שמצטער ומצדיק הדין אבל ברכת משנ' הבריות ל"ש לומר במצטער דוקא ובזה מתורץ מה שהקשה הב"י הא בפיל וקוף לא שייך מצטער ומ"ש כאן הש"ע ואינו מברך אלא פעם ראשונה זה ודאי קאי גם על משנה הבריות:
 

מגן אברהם

(טז) הקטע:    בידיו:

(יז) דקות:    בבכורות דף מ"ה משמע שהיו נקודות לבנות ע"ש:

(יח) על מי שמצטער:    קאי אברכת דיין האמת וכ"כ רי"ו בהדיא אבל אם הם ממעי אמן מברך משנה הבריות מידי דהוה אפיל וקוף וכ"כ הב"ח דלא כב"י:

(יט) מל' יום:    פי' שלא ראה אחר כיוצא בו תוך ל' יום:
 

באר היטב

(יד) שמצטער עליו:    וקאי אברכת דיין האמת אבל אם הם ממעי אמן מברך לעולם משנה הבריות. ט"ז מ"א.

(טו) לל' יום:    פי' שלא ראה אחר כיוצא בו תוך למ"ד יום.
 

משנה ברורה

(כב) הקטע - שנקטעו לו ידיו:

(כג) הסומא - משתי עיניו:

(כד) דקות - היינו שיש לו נקודות כעדשים אדומים קצת אלא שבין עדשה לעדשה יש לובן צח ומבהיק ועל שם אותו הלובן נקרא בהקנין [מחצית השקל ועיין בא"ר ובפמ"ג אכן אם שכיח שם הרבה אנשים כזה מסתברא דאין זה גנאי ולא שינוי שיברך ע"ז דיין האמת ומשנה הבריות וכ"ש אם נעשה זה ע"י חום השמש ועתידין להסתלק נראה דלכו"ע אין לברך ע"ז]:

(כה) ממעי אמם - קאי אכולהו לבד אקיטע:

(כו) מברך דיין האמת - שבא לו זה ע"י עונש:

(כז) דדוקא - קאי על ברכת דיין האמת דאינו שייך אלא למי שמצטער ומצדיק הדין אבל ברכת משנה הבריות לא שייך במצטער דוקא מידי דהוי אפיל וקוף:

(כח) אבל על עכו"ם - מילתא דפסיקא נקט וה"ה לכל מי שאינו מצטער עליו:

(כט) ואינו מברך - זה קאי גם אברכת משנה הבריות (ט"ז) ור"ל דאפילו ראה כושי אחר [וכה"ג שארי דברים הנ"ל] אחר שלשים יום ג"כ אינו מברך והטעם דעל שינוי אין שייך לברך רק פעם ראשון שרואה הדבר והשינוי גדול בעיניו ומשמע מהט"ז דכ"ש דקאי המחבר אברכת דיין האמת אמנם בספר נהר שלום כתב דלענין דיין האמת שהוא דוקא על קרובו ואוהבו שמצטער עליו מסתברא דאם רואה זה עוד על קרובו אחר בודאי נתגדל עליו עוד הצער יותר ושייך לברך ע"ז דיין האמת:

(ל) וי"א - ולמעשה יש להורות דיברך אחר ל' בלא שם ומלכות [א"ר עי"ש]:

(לא) מל' יום - פי' שלא ראה אחר כיוצא בו תוך ל' יום (מ"א):
 

ביאור הלכה

(*) ואם נשתנה אח"כ וכו':    ואם הרואה אותו אינו יודע אם נולד כן או לא צ"ע אם יברך דיין אמת [חי' רע"א ע"ש]:.

פירושים נוספים


▲ חזור לראש