באר היטב על אורח חיים קצט

סעיף דעריכה

(א) ולא טבל:    וכל זמן שלא טבל כראוי מיקרי לא טבל. ופשוט דמי שהוא רשע בפרהסיא ועובר עבירות וכ"ש מומר דאין מזמנין עליו דלא גרע מע"ה בזמן התלמוד מ"א. ומומר דשב אפי' לא טבל יכול לצרף עי' יורה דעה סוף סימן רס"ח.

סעיף העריכה

(ב) אונן:    פי' כל זמן שמתו מוטל לפניו עי' סי' ע"א.

סעיף ועריכה

(ג) לעצמן:    עיין בספר יד אליהו דף ק"ט ע"ג.

סעיף יעריכה

(ד) הפעוטות:    כבן שש או כבן שבעה והמ"א כתב כבן ט' או כבן י' ע"ש אפשר דט"ס הוא.

(ה) ב' שערות:    פי' א"צ לבדוק אחר ב' שערות אבל אי ידיעינן שלא הביא ב' שערות אין מזמנין עליו. ולהוציא אחרים בעינן שידעינן בודאי שהביא ב' שערות מיהו אם כל אחד מברך לעצמו בלחש לית לן בה עיין סי' קנ"ו ס"ק ח' מ"א.

(ו) וחרש:    דוקא חרש המדבר ואינו שומע ושוטה שאינו שוטה גמור ל"ח. מ"א.