שולחן ערוך אורח חיים קסז יח


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

הבוצע נותן פרוסה לפני כל אחד והאחד נוטל פרוסה בידו ואין הבוצע נותן ביד האוכל אלא אם כן היה אבל.

(פרשה ציון בידיה רמז לפרוסת המוציא שנותנין בידו בשעת אבילות) (בית יוסף ואבודרהם בשם רמב"ם פרק ז' מהלכות ברכות ותשובות הרשב"א).

מפרשים

 

מגן אברהם

(לח) נותן:    ואסור לזרוק הפת כמ"ש סימן קע"א:

(לט) היה אבל:    ובשבת פורס כדרכו [ב"ה בשם הר"ר מנוח]:
 

באר היטב

(כב) פרוסה:    ואסור לזרוק הפת כמ"ש סי' קע"א.

(כג) אבל:    ובשבת פורס כדרכו דאין אבילות בשבת.
 

משנה ברורה

(פח) הבוצע נותן - אבל לא יזרוק חתיכת המוציא על השלחן לפני האורחים אפילו אם לא נמאס המאכל ע"י הזריקה כמו שיתבאר בסימן קע"א ועוד כיון שהיא פרוסת המוציא הוי בזיון מצוה:

(פט) היה אבל - ובשבת פורס האבל כדרכו דלא יהיה כאבילות דפרהסיא אם יתן לו בידו:

(צ) רמז לפרוסת המוציא - משמע דאין ראוי לעשות כן כשאינו אבל דלא ליתרע מזליה:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש