הגהות רבי עקיבא איגר/אורח חיים/סימן קסז

סימן קסזעריכה

[מג"א ס"ק ז'] וכ"מ רסי' תע"ה דצריך. ולכאורה יש לחלק דשם קאמר על בע"ה דהיינו הבוצע דהוא בוודאי צריך לאכול כזית ואינו מוציא את המסובין דצריכי ג"כ כזית וצ"ע:

[ס"ק י"ח.] הוי צרכי סעודה. ע' לקמן סימן רע"א במג"א ס"ק י"ב:

[ס"ק י"ט] לא היה חולק עליהם. ע' תשו' גנת וורדים חא"ח סימן מ"ג:

[ס"ק כ"ב] מלכא דעלמא מריה דהאי וכו'. וכן הוא בש"ע סי' רי"ט ס"כ: