שולחן ערוך אורח חיים צג ד


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

שולחן ערוך

העוסק בצרכי צבור כעוסק בתורה דמי פירוש לענין לעמוד מתוכו להתפלל שגם זו שמחה היא לו שעוסק בצרכי צבור ויש מפרשים דהיינו לענין דאינו צריך לפסוק להתפלל:

מפרשים

מגן אברהם

(ד) לעמוד מתוכו להתפלל:    נ"ל דוקא בדבר שאין בו טרדא דומיא דהלכה פסוקה:

(ה) דא"צ לפסוק:    עיין ססי' ק"ו עיין סימן ע' ס"ד וא"צ להתפלל מנחה שתים כיון דבשעת חובתו היה פטור מן הדין (דרישה ביורה דעה סי' שמ"א) וכנ"ל דלא כט"ז:

באר היטב

(ד) להתפלל:    נ"ל דדוקא בדבר שאין בו טרדא דומיא דהלכא פסוקה. מ"א.

(ה) להתפלל:    וא"צ להתפלל מנחה ב' כיון דבשעת חובתו היה פטור מן הדין. מ"א ודרישה ביורה דעה סי' שמ"א ודלא כט"ז בסי' ק"ח ס"ק א' ע"ש.


משנה ברורה

(ו) לענין לעמוד ובלבד שיהא דומה להלכה פסוקה שלא יהא בה דבר של טרדה ומ"מ אין לבטל תפלת הצבור משום זה וכ"ש אם מתיירא שיעבור הזמן דרשאי להתפלל:

(ז) לענין וכו' וכן פסקו האחרונים:

(ח) להתפלל ואפילו אם יעבור זמן התפלה אם אין שם מי שישתדל אלא הוא ועיין לעיל סימן ע'. וא"צ להתפלל מנחה שתים בשביל תשלומי שחרית שכיון שבשעת חובתו היה פטור ממנה מן הדין א"צ לתשלומין כלל:
פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אורח חיים לחץ כאן▲ חזור לראש