באר היטב על אורח חיים צג

סעיף אעריכה

(א) שעה אחת:    תר"י הוכיחו מגמרא דאע"ג דבכל מקום דאמרינן שעה פירוש שעה מועטת הכא פירושו שעה אחת מי"ב שעות ביום ומיהו זהו לחסידים ולשאר עם די בשעה מועטת. מ"א.

(ב) שיכוין:    האר"י ז"ל היה מתפלל תוך הספר כדי שיכוין מאוד. והכל לפי מה שהאדם מרגיש בנפשו. מ"א.

סעיף געריכה

(ג) פסוקה:    דהיינו שלא יעסוק בפלפול קודם התפלה אבל אם עסק בפלפול והתחילו הציבור להתפלל יתפלל עמהם ובפרט האידנא שאין מכוונין. כ"כ מ"א.

סעיף דעריכה

(ד) להתפלל:    נ"ל דדוקא בדבר שאין בו טרדא דומיא דהלכא פסוקה. מ"א.

(ה) להתפלל:    וא"צ להתפלל מנחה ב' כיון דבשעת חובתו היה פטור מן הדין. מ"א ודרישה ביורה דעה סי' שמ"א ודלא כט"ז בסי' ק"ח ס"ק א' ע"ש.