פתיחת התפריט הראשי

מגן אברהם על אורח חיים צג

סעיף אעריכה


(א) שעה א':    תר"י הוכיח מגמ' דאע"ג דבכל מקום דקאמרי' שעה פי' שעה מועטת הכא פי' שעה א' מי"ב ביום זה לחסידים ולשאר עם די בשעה מועטת כמה שכתב סימן צ' סס"ך:
כתוב בזוהר בראשית שיאמר ואני ברוב חסדך וגומר קודם בואו לב"ה:


(ב) כדי שיכוון:    האר"י היה מתפלל תוך הספר כדי שיכוון מאוד (הכוונות) והכל לפי מה שהאדם מרגיש בנפשו:

סעיף געריכה


(ג) הלכה פסוקה:    נ"ל דהיינו שלא יעסוק בפלפול קודם התפלה אבל אם עסק בפלפול והתחילו הצבור להתפלל יתפלל עמהם ובפרט האידנא שאין מכוונין כ"כ:

סעיף דעריכה


(ד) לעמוד מתוכו להתפלל:    נ"ל דוקא בדבר שאין בו טרדא דומיא דהלכה פסוקה:


(ה) דא"צ לפסוק:    עיין ססי' ק"ו עיין סימן ע' ס"ד וא"צ להתפלל מנחה שתים כיון דבשעת חובתו היה פטור מן הדין (דרישה ביורה דעה סי' שמ"א) וכנ"ל דלא כט"ז: