שולחן ערוך אורח חיים צב ט


דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

הרוקק לא יתפלל עד שישהא ד' אמות. המתפלל לא ירוק עד שישהא ד' אמות ודוקא לרצונו אבל אם נזדמן לו רוק מותר (ועיין לעיל סימן צ"ז):

מפרשים

 

(ז) לרצונו - פי' מי שרוקק מחמת טיול (הרא"ש):
 

(יב) לרצונו:    פירוש מי שרוקק מחמת טיול. הרא"ש.
 

(*) הרוקק וכו'. ודוקא וכו':    עי' בח"א דמשמע מדבריו דהאי ודוקא קאי ג"כ ארישא ולא נהירא ובתר"י ג"כ לא נזכר הקולא דנזדמן רק ארוקק אחר התפלה:

(*) ועיין בסי' צ"ז:    עיין במ"ב ובא"ר מסתפק דאפשר תיכף לאחר התפלה חמירא טפי ואסור בכל גווני עד שישהא דבזה לא שייך הטעם משום טרדת הלב ומסתימת לשון השו"ע משמע להקל בזה כהתר"י:

פירושים נוספים


▲ חזור לראש